Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

  • 03 Δεκ 0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ  Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   Καστοριά , 3-12-2012

Αρ.πρωτ :139

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμός και Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς Πάνος Γεώργιος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, η «προμήθεια αξιολογητικών , διαγνωστικών εργαλείων και υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης ».

Ο  προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι  27.569,37 € (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6,50 % για την πρώτη ομάδα και 23% για την δεύτερη αντίστοιχα και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Τεύχους υπ αριθμ πρωτ 57/12-11-2012 και 58/12-11-2012 .

Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) στο γραφείο του Σωματείου στην οδό Κορυτσάς 9 , Καστοριά , την  Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012  από ώρα 9:30 π.μ. (έναρξη) μέχρι 10:30  π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) , εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), δηλαδή 1400 €. και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από το γραφείο του σωματείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 18:00 , μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού , πληροφορίες τηλ. (24670 – 24636).

Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)


Leave A Comment