Παράταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού με την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή

Παράταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού με την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή

  • 22 Ιούλ Off

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 11/20.07.2019  του Δ.Σ του Σωματείου ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη στελέχωση της δομής για την παρακάτω θέση και ειδικότητα, σε συνέχεια της υπ.αρ. 2 Απόφαση της Πράξης 9/21-06-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου:

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Ειδικότητα TE Εργοθεραπευτή (Κωδικός: ΕΡΓΟ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.

1. για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων, παρακαλώ πατήστε εδώ!

1. για το έντυπο της αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ!

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της Δευτέρας 22/7/2019, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Πέμπτη 1/08/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα


Comments are closed.