ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • 26 Ιούν Off

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ.αρ. 2 Απόφαση της Πράξης 9/21-06-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη:

  • ενός (1) Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ
  • ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή
  • ενός (1) ΔΕ Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό

με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Αναλυτική Προκήρυξη Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ, εδώ!

Αίτηση Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ, εδώ!

 

Αναλυτική Προκήρυξη Εργοθεραπευτή ΤΕ, εδώ!

Αίτηση Εργοθεραπευτή ΤΕ, εδώ!

 

Αναλυτική Προκήρυξη Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ, εδώ!

Αίτηση Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ, εδώ!

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Τετάρτης 26/06/2019, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Τρίτη 16/07/2019.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα


Comments are closed.