ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

  • 26 Ιαν 0

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, για την κάλυψη της θέσης Επιστημονικά Υπεύθυνου -Ψυχολόγου και την εισήγηση της αρμόδιας

επιτροπής, το Δ.Σ. αποφάνθηκε ότι η διαδικασία πρόσληψης κρίθηκε άγονη λόγω έλλειψης  εμπειρίας των υποψηφίων σε θέματα Αυτισμού.


Leave A Comment